Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TWO TONE B.V.

 

Van Two Tone bv, statutair gevestigd te Wognum, Bosveen 11, 1687 WS tel. 0229-579994 e-mail info@twotone.nl.

Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 01092154.

 

Het bepaalde in de algemene leveringsvoorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door en via Two Tone bv.

 

De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/ of nieuwe Two Tone bv te sluiten overeenkomsten.

 

Artikel 1   Begripsomschrijving

Artikel 2   Bemiddelings-overeenkomsten

Artikel 3   Bepalingen inzake optredens en produkties

Artikel 4   Aanvullende bepalingen inzake festiviteiten, evenementen en (theater-) produkties

Artikel 5   Gages en onkosten

Artikel 6   Betalingen

Artikel 7   Annulering/ontbinding boekingsovereenkomst

Artikel 8   Geschillen

Artikel 9   Klachten

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Artikel 11 Begripsomschrijvingen inzake attraktieverhuur

Artikel 12 Aanvang en duur huurperiode van de attrakties en/ of goederen

Artikel 13 Controle op de staat van de goederen

Artikel 14 Verplichtingen huurder

Artikel 15 Aansprakelijkheden huurder

Artikel 16 Schadevergoeding

 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

 1. Onder theaterburo wordt verstaan: Two Tone B.V., Bosveen 11, 1687 WS te Wognum Inschrijvingsnummer KvK te Alkmaar no. 01092154.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent aan het theaterbureau tot het engageren van artiesten en/ of musici en/ of de verdere organisatie van een evenement, productie of festiviteit.
 3. Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van meerdere artiesten en/ of musici en/ of daarbij rechtstreeks betrokken medewerkers (-sters) ten behoeve van bediening en verplaatsing van technische voorzieningen en/ of optredens-attributen.
 4. Onder optredens-attributen wordt verstaan: licht- en geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums), rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn.
 5. Onder uitkoopbedrag wordt verstaan: de gage van de artiest inclusief loonbelasting en premies werknemersverzekeringen eventueel vermeerderd met omzetbelasting.

 

BEMIDDELINGS-OVEREENKOMSTEN

 1. Theaterburo en opdrachtgever zijn gebonden nadat de opdrachtgever aan het theaterburo persoonlijk, telefonisch of per faxbericht of per elektronische post opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of productie. Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende artiesten en/ of musici, datum en tijdstippen optreden, uitkoopgage, locatie en overige dienstverlening.

 

 1. Het theaterburo zal binnen 5 werkdagen de overeenstemming inzake optreden schriftelijk in tweevoud vastleggen en deze overeenkomst aan opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever zal 1 exemplaar daarvan voorzien van zijn handtekening en binnen 5 dagen retour zenden naar het postadres van het theaterburo. Waarna de opdrachtgever een getekend exemplaar van het theaterburo zal ontvangen. De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.

 

 1. Het niet ondertekenen en/ of retour zenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geen overeenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en theaterburo. Indien het theaterburo niet een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen 5 dagen na datum opmaak van de opdrachtgever retour heeft ontvangen dan is het theaterburo gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat het theaterburo gebonden is enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te voldoen.
 2. Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake het optreden of de productie zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. BEPALINGEN INZAKE OPTREDENS EN PRODUKTIES

 1. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van de artiest.
 2. De opdrachtgever zal voor zijn rekening twee consumpties per aan het optreden medewerkende persoon per uur inclusief opbouwen en afbreken beschikbaar stellen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen in de bijzondere bepalingen inzake het optreden.
 3. De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereiste vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen betekend voor de opdrachtgever wanprestatie ten opzichte van het theaterburo. De over het optreden vereiste BUMA/ STEMRA rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever garandeert dat: een voldoend ruime, schone, verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedkamer aan de artiest beschikbaar wordt gesteld. De kleedkamer is voorzien van minimaal tafel en stoelen, stopcontact en spiegel en is gelegen op een redelijke loopafstand van een toiletgelegenheid; de veiligheid van de artiest te allen tijde door hem gewaarborgd is en indien het theaterburo daarom verzoekt dranghekken en ordedienst aanwezig zijn.
 5. De opdrachtgever garandeert dat op de plaats van optreden een stevig podium aanwezig is dat voldoende ruimte biedt aan de artiest en de optredens-attributen waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden (opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de eisen aan het podium betreffende de afmetingen, de hoogte, de ruimte tussen vloer en plafond en vereiste stroomvoorzieningen).
 6. De opdrachtgever garandeert dat hij niet zal toestaan dat er meer publiek in de locatie aanwezig is dan door overheid en/ of brandweer is toegestaan.
 7. De opdrachtgever garandeert dat zonder schriftelijke toestemming van het theaterburo geen beeld- en/ of geluidsopnamen en/ of interviews zullen worden toegestaan.
 8. De opdrachtgever garandeert dat zonder schriftelijke toestemming van het theaterburo geen afbeeldingen, geluidsdragers of andere artikelen voorzien van de naam of de beeltenis van de artiest zullen worden verkocht in (de onmiddellijke nabijheid van) de locatie.
 9. De opdrachtgever garandeert dat de locatie en met name het podium voldoende tijd voor, tijdens en na het optreden gemakkelijk bereikbaar is voor de artiest en vervoer daarvan tijdens het opbouwen, optreden en afbreken. Het theaterburo dient zorg te dragen voor een tijdige aanwezigheid van de artiest alsmede de optredens-attributen alsmede voor het opbouwen van dit laatste meteen voor aanvang van het optreden of op een eventueel schriftelijk overeengekomen eerder tijdstip.
 10. De artiest overlegt met de opdrachtgever het voor het optreden noodzakelijke geluidsvolume dat de artiest tijdens zijn optreden zal produceren.
 11. De door het theaterburo en de opdrachtgever overeengekomen tijdstippen en tijdsduur van het optreden zijn bindend. Bij eventuele wijzigingen daarin behoudt artiest zich het recht voor deze te weigeren of betaling van meerwerk te bedingen.
 12. De theaterburo behoudt zich tot vier dagen voor het overeengekomen optreden uitdrukkelijk het recht voor het optreden van de artiest bij de opdrachtgever te annuleren, indien de gecontracteerde artiest op bedoelt tijdstip een televisie- of buitenlands optreden kan verzorgen. In dat geval kan de opdrachtgever geen enkele schadevergoeding van het theaterburo vorderen.
 13. In geval van annulering van de artiest door overmacht waaronder arbeidsongeschiktheid heeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding. De theaterburo zal voor zover mogelijk en indien de opdrachtgever daarom verzoekt een vervangend optreden aan bieden zonder extra administratiekosten in rekening te brengen voor de opdrachtgever.

 

Artikel 4. AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE FESTIVITEITEN, EVENEMENTEN EN (THEATER-) PRODUCTIES

 1. Het theaterburo is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden. De opdrachtgever verklaart met aard van de gecontracteerde diensten van derden bekend te zijn.
 2. Inzake een recette-regeling wordt afgerekend op een van te voren tussen partijen overeengekomen partageverdeling. De opdrachtgever zal onmiddellijk op het eerste verzoek daartoe van het theaterburo alle relevante gegevens verschaffen over toegangsprijzen, aantallen bezoekers en (voor zover van toepassing) voorverkoop en reductieregelingen.
 3. Het theaterburo is in diens hoedanigheid van (fictief) werkgeverschap, bekrachtigd middels een uitkoop-overeenkomst, zorg te dragen voor een deugdelijke salarisadministratie en daarmee verband houdende voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting) heffing en premies werknemersverzekeringen hierin binnen het kader van de productie-overeenkomst optredende artiesten. In dit verband vrijwaart het theaterburo de opdrachtgever voor het verrichten van deze handelingen. Het theaterburo is in het bezit van een inhoudingsplichtige verklaring, afgegeven door het Ministerie van Financiën.
 4. Indien tussen theaterburo en opdrachtgever een netto-gage voor de artiest is overeengekomen dan is de opdrachtgever verplicht tijdig zorg te dragen voor afdrachten aan de betreffende instanties van het werknemers en het werkgeversaandeel terzake het optreden en tevens om alle administratieve verplichtingen op zich te nemen welke de wetgever daartoe oplegt.
 5. Ingeval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling en tevens schriftelijk aangetekend binnen 2x24 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduur en de reden van de overmacht kenbaar maken.
 6. Onder overmacht zal ook begrepen zijn: door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapende conflicten, gevolgen van een atoom-kernreactie, overstromingen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de artiest. Wanneer de overmachtstoestand aanhoudt en het optreden daardoor binnen 30 dagen onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter als ontbonden te beschouwen.
 7. Al dan niet voorziene stagnatie in de leverantie of prestatie door het theaterburo schorten deze voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op. De opdrachtgever bepaalt alleen en uitsluitend in overleg met het theaterburo de duur van het uitstel.
 8. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor betaling van eventueel verschuldigde Buma/ Stemra rechten.

 

Artikel 5. GAGES EN ONKOSTEN

Tussen partijen overeengekomen prijzen zijn o.a. gebaseerd op vervoerskosten, lonen, assurantie-premies, fiscale lasten, premies UWV-

verzekeringen, technische en organisatorische kosten en andere factoren welke gelden op de dag van opmaken van de tussen partijen

bestaande schriftelijke overeenkomst. Indien voor de levering en/ of het optreden verhoging door -al dan niet- voorziene omstandigheden

zich voordoet dan is het theaterburo gerechtigd de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever die de meerprijs gelijktijdig

met de uitkoopgage dient te voldoen. Over het algemeen is dit artikel van toepassing door maatregelen van overheidswege zoals wijziging

loon- of omzetbelastingtarieven, UWV-premies en benzineaccijns of wegenbelasting.

 

Artikel 6. BETALINGEN

 1. Het theaterburo is gerechtigd ter voorfinanciering van het concert/ optreden een voorschot in de betaling te vragen van maximaal 100% van het uitkoopbedrag vermeerderd met het geldende btw-tarief. Ook als het een festiviteit/evenement betreft is het theaterburo gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot in de betaling te eisen zoals in betreffende contract is vastgelegd. Indien door de opdrachtgever niet aan de overeengekomen eis inzake voorfinanciering is voldaan, dan behoudt het theaterburo zich het recht voor zonder rechterlijke tussenkomst het concert of totale evenement in zijn geheel te annuleren. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting.
 2. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op het theaterburo heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan het theaterburo verschuldigde factuur inzake een uitkoopsom of een deel daarvan.
 3. Het theaterburo behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen. Indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven kan hij het verschuldigde op de gestelde datum voldoen of, indien hij naar de mening van het theaterburo daartoe niet in staat is, desverlangd zekerheid te stellen voor juiste nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.
 4. Indien betaling door de opdrachtgever op de vervaldag niet aan het theaterburo is geschiedt, is de opdrachtgever de wettelijke een rente per maand verschuldigd aan het theaterburo ingaande de vervaldag tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het uitkoopbedrag vermeerderd met het geldende btw-tarief bedragen, met een minimum van honderd euro onverminderd de btw en eventuele proces- en/ of executiekosten.
 5. Indien de opdrachtgever en/ of debiteur met het voldoen van enige factuur meer dan 60 dagen vanaf de factuurdatum in verzuim is, heeft het theaterburo het recht alle nog lopende overeenkomsten te annuleren of op te schorten. Het theaterbureau behoudt zich onverminderd het recht voor om nakoming en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7. ANNULERING/ONTBINDING BOEKINGSOVEREENKOMST

 1.  De opdrachtgever dient het verzoek tot annulering/ ontbinding van de overeenkomst met het theaterburo direct schriftelijk, aangetekend aan het theaterburo kenbaar te maken.
 2.  Indien de opdrachtgever de met het theaterburo gesloten overeenkomst méér dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 3O% van het uitkoopbedrag vermeerderd met het geldende btw-tarief jegens het theaterburo verschuldigd.
 3. Indien de opdrachtgever het met het theaterburo gesloten contract méér dan 30 dagen en minder dan 60 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 60% van het uitkoopbedrag vermeerderd met het geldende btw-tarief jegens het theaterburo verschuldigd.
 4. Indien de opdrachtgever het met het theaterburo gesloten contract méér dan 7 dagen en minder dan 30 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever tenminste 80% van het uitkoopbedrag vermeerderd met het geldende btw-tarief jegens het theaterburo verschuldigd.
 5. Indien de opdrachtgever het met het theaterburo gesloten contract binnen 7 dagen voorafgaand aan het evenement annuleert dan is de opdrachtgever 100% van het uitkoopbedrag vermeerderd met het geldende btw-tarief jegens het theaterburo verschuldigd.
 6. Indien er in de bijzondere bepalingen; behorende bij de boekingsovereenkomst; sprake is van afwijkende voorwaarden inzake annulering dan zijn deze afwijkende bepalingen van toepassing.
 7. De opdrachtgever vrijwaart het theaterburo indien tot ontbinding van de overeenkomst is overgegaan volledig voor iedere aanspraak van de artiest en/ of de leverancier van goederen (zoals technische apparatuur, decors, podium, enzovoorts) welke voortvloeit uit de overeenkomst met het theaterburo.

 

Artikel 8. GESCHILLEN

 1. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen het theaterburo en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement alwaar het theaterburo ís gevestigd.
 2. De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.
 3. In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 9. KLACHTEN

Reclames worden alleen en uitsluitend door het theaterburo in behandeling genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen

24 uur persoonlijk, telefonisch of per telefax of email aan het theaterburo zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 7 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt wordt het theaterburo geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.

 

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens-attributen met uitzondering van opzet of roekeloosheid door de artiest en vrijwaart het theaterburo voor schadeclaims van derden.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door het publiek veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na afloop van de voorstelling.
 3. Het theaterburo verklaart een deugdelijke bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij met een maximale dekking van € 450.000 per gebeurtenis.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE ATTRAKTIEVERHUUR

 

Artikel 11. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN INZAKE ATTRAKTIEVERHUUR

 1. Huurder (opdrachtgever) is de (rechts-) persoon die de opdracht verleent aan de bij het theaterburo aangesloten verhuurder tot het huren van goederen.
 2. Verhuurder is de attraktieverhuurder en/of het theaterburo.
 3. Gehuurde: goederen zoals décors zetstukken, blikvangers, kleding (kostuums), rekwisieten, spelattracties, aggregaten, geluidsapparatuur, verlichting, randapparatuur, bekabeling, dranghekken, podia, vloerdelen, vloerbedekking, gordijnstof toiletten, kleedruimte, meubilering, glaswerk, porselein, bestek kooktoestellen en -gerei, barbuffetten, koelapparatuur, enzovoorts.
 4. Huurperiode is de overeengekomen huurtermijn die contractueel overeengekomen is tussen huurder en verhuurder.

 

Artikel 12. AANVANG EN DUUR HUURPERIODE VAN DE ATTRAKTIES EN/OF GOEDEREN

 1. De huur vangt aan op het moment dat de goederen vanuit het depot van de verhuurder door de huurder in bezit worden genomen en eindigt op het moment dat de gehuurde goederen in het depot van de verhuurder terugkeren.
 2. De huurder dient zelf de gehuurde goederen op te halen en tijdig terug te brengen bij de verhuurder tenzij partijen overeengekomen zijn dat de verhuurder zich met het transport zal belasten. Indien de overeengekomen tijdslimiet inzake het halen en brengen door de huurder is overschreden dan behoudt de verhuurder zich het recht voor om extra huurkosten door te berekenen.
 3. De verhuurder dient daarbij diens reguliere prijslijst te hanteren. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de eventueel ontstane schade wegens het te laat terugbrengen te verhalen op de huurder.

 

Artikel 13. CONTROLE OP DE STAAT VAN DE GOEDEREN

 1. De huurder dient terstond bij levering van de goederen de staat grondig controleren waarin deze zich bevindt (bevinden) dan wel het verwachtingspatroon daarvan. De eventueel daarbij geconstateerde gebreken zullen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld en schriftelijk omschreven.
 2. Indien de huurder de verhuurder niet meteen in kennis stelt van gebreken aan de gehuurde goederen dan wordt de huurder geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zich bevindt en vervalt het recht op reclame.
 3. De huurder stelt de verhuurder in staat om het gehuurde te controleren op iedere locatie waar dat zich bevindt.

 

Artikel 14. VERPLICHTINGEN HUURDER

 1. De huurder verplicht zich om gedurende de gehele huurperiode de gehuurde goederen onder diens opzicht te hebben/ te houden en als een goed huisvader te beheren.
 2. De huurder verplicht zich het gehuurde te gebruiken voor het doel en de hoedanigheid waarvoor het gemaakt en/ of ontworpen is; één en ander overeenkomstig de wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften.

 

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEDEN HUURDER

 1. Huurder is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies, ontvreemding, onbruikbaar worden of zoek raken; alles tegen nieuwwaarde te vergoeden door de huurder aan de verhuurder. Totdat de schadenota is voldaan loopt de onderhavige huurovereenkomst door.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan personen of goederen die door, met of verband houdende met de gehuurde goederen ontstaat gedurende de periode dat deze onder diens toezicht dan wel beheer zijn.
 3. Huurder is aansprakelijk jegens derden voor eventuele bij de montage of demontage ontstane schade.
 4. Indien de verhuurder voor schade als bedoeld in de in artikel 5 bedoelde leden in of buiten rechte wordt aangesproken, dan zal de huurder de verhuurder daarvan vrijwaren.

 

Artikel 16, SCHADEVERGOEDING

 1. Indien de verhuurder de huurder in het gelijk stelt inzake de reclame dan is de verhuurder verplicht en billijke en redelijke schadevergoeding uit te keren aan de huurder die echter niet hoger kan zijn dan de faktuurwaarde van de gehuurde goederen of het gehuurde gratis vervangen.
 2.  De huurder dient binnen 8 dagen nadat de omvang van de schade is vastgesteld en gefactureerd de schade aan het gehuurde aan de verhuurder te vergoeden.
 3.  De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor iedere schadevergoeding, ontstaan tijdens de huurperiode, waarvoor hij/ zij wordt aangesproken door derden.